How to

他是一个怎样的人,怎么样回答这种题目?

以下是回答以上问题常见的答案:- 孝顺长辈 xiào shùn zhang bei Filial 聪明 cōng míng Smart 勤劳 qín láo Hardworking 诚实 chéng shí Honest 坚持不懈 jiān chí bu xie Persevere 乐观 lè guān Positive 负责任 fù zé rèn Responsible 有礼貌 yǒu lǐ mào Well mannered 有公德心 yǒu gōng dé xīn Civic-minded 尊重他人 zūn zhòng tā rén Respect others 乐于助人 lè […]

他是一个怎样的人,怎么样回答这种题目? Read More »